0638 34.P0171 法华经玄赞要集(三十五卷但缺其中四卷)〖唐.栖复集〗 ... ...

2018-9-28 05:44 9353 0
简介
0638 34.P0171 法华经玄赞要集(三十五卷但缺其中四卷)〖唐.栖复集〗 卍新续藏第 34 册 No. 0638 法华经玄赞要集  妙法莲华经玄赞要集目次卷第一自释疏卷一疏主叙(至)释叙经起之意卷第二自 ...

0638 34.P0171 法华经玄赞要集(三十五卷但缺其中四卷)〖唐.栖复集〗

卍新续藏第 34 册 No. 0638 法华经玄赞要集

  妙法莲华经玄赞要集目次卷第一自释疏卷一疏主叙(至)释叙经起之意卷第二自释叙经起之意(至)释破疑执卷第三自释后破执(至)释后彰行卷第四自释利今后(至)释施鹿林卷第五自释四种种性(至)释第三解经品得名卷第六自释第三解经品得名(至)释第六释经本文卷第七自释论说序品等(至)释经我闻卷第八自释经一时(至)释经阿罗汉下第二总别相门卷第九自释一应受饮等(至)释疏卷二经皆得辨才等文卷第十自释皆得陀罗尼乐说辨才(至)释迦楼罗王卷第十一自释人王众(至)释眉间白豪相光卷第十二自释照境(至)释颂境所见分齐卷第十三自释颂照境所见六事(至)释经演大法义文卷第十四自释经即说大法(至)于序品终卷第十五自释疏卷三方便品始(至)释八甚深中第三果行甚深卷第十六自释果行甚深(至)释解脱三昧之总标卷第十七自释八解脱总名(至)释解脱体性(已下逸失)卷第十八自释是法不可示(至)释疏卷三终卷第十九自释疏卷四一乘章(至)释第二疑(经所以者何至无有是处)卷第二十自释第三疑(至)释无数法化门其实为一乘卷第二十一自释诸佛两足尊等文(至)于方便品终卷第二十二逸失(经卷二譬喻品疏卷五)卷第二十三逸失卷第二十四自释经而告之言至皆当与汝(至)释疏卷六经墙壁圮坼等文卷第二十五自释经泥涂阤落等(至)释八寒八热处所(经其人命终至至无数劫)卷第二十六自释八寒八热果相(至)释信解品所以者何至云是我子等文卷第二十七自释经所以者何等文(至)释疏卷七药草喻品诸树大小至各有所受等文卷第二十八自释经一云所雨至华果敷实(至)释化城喻品时诸梵天至唯愿垂纳受等文卷第二十九自释经尔时诸梵天王至当演深远音(至)释十二缘起中第五诸缘生摄门(经无明灭至忧悲苦恼灭)卷第三十逸失卷第三十一自释(经卷四疏卷八)五百弟子受记品其后得成佛至亦无诸恶道颂文(至)释见宝塔品尔时佛前至住在空中等文(已下逸失)卷第三十二逸失卷第三十三自释(经卷五疏卷九)安乐行品但以因缘有至故说(至)释寿量品卷第三十四自释分别功德品(至)释药王菩萨本事品烧身行卷第三十五自释烧身行(至)释劝发品终

  妙法莲华经玄赞要集目次(终)

  No. 638

收藏 分享 邀请

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
此篇文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

佛,意思是“觉者”。佛又称如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、世尊。佛教重视人类心灵和道德的进步和觉悟... more
联系我们
  • 45-47 Auburndale Lane,Flushing, NY,11358,USA
  • 718-461-1052 (证仁法师)
  • wenmao68@hotmail.com
  • www.xifangju.com
关注我们

扫一扫关注我们

Archiver-手机版-小黑屋- 西方居 - 简体中文- 繁體中文

Copyright © 2000-2017 Metropolitan Buddhist Center All Rights Reserved.